Річний звіт про діяльність закладу

У 2016 – 2017 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту.

Педагогічний колектив комплексу працював над єдиним науково-методичним проектом: «Забезпечення умов для самореалізації особистісного потенціалу учнів в умовах розбудови громадянського суспільства», який підпорядкований науково-методичному обласному проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

Пріоритетними напрямами роботи закладу є:

·        підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки педагогічних працівників;

·        забезпечення виконання єдиних принципових підходів до навчання і виховання учнів;

·        озброєння педагогічних працівників сучасними педагогічними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

·        вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи учителів;

·        підвищення рівня знань, умінь і навичок учнів шляхом упровадження інноваційних форм і методів роботи;

·        сприяти створенню та розвитку профільного навчання в освітньому закладі;

·        залучення молоді до національної та світової культури; 

·        збереження морального та фізичного здоров’я  підростаючого покоління;

·        виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;

·        забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності;

·        сприяння розвитку творчо обдарованих дітей;

·        виховання культури безпеки життєдіяльності в учнів комплексу;

·        зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази освітнього закладу.

Педагогічним колективом комплексу проведено ефективну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі класів. На початок 2016 – 2017 навчального року в закладі було відкрито 37 класів, із них 16 класів початкової школи, 17 класів базової школи та 4 класи старшої школи.

Станом на 05.09.2016 кількість учнів становила 1080 осіб з середньою наповнюваністю 29 учнів у класі. Кількість учнів в порівнянні з минулим навчальним роком збільшилась на 24.

Навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними працівниками. Кадрове забезпечення здійснено в повній відповідності з робочим навчальним планом школи й дошкільного відділення. Навчально-виховний процес забезпечують 77 педагогічних працівників (з них: 63 педагоги, які працюють середній школі, 11 вихователів дошкільного відділення, 1 психолог, 1 соціальний педагог і 1 бібліотекар).

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників дозволяє в повному обсязі задовольнити освітні потреби учнів та вихованців і здійснює організацію навчально-виховного процесу у відповідності до робочого навчального плану та вимог програм середньої та дошкільної освіти. В закладі працюють 45 вчителів вищої кваліфікаційної категорії, 20-ти учителям присвоєно педагогічне звання «учитель-методист», 15 учителів мають звання «старший учитель». Якісний склад педагогічних працівників протягом трьох років залишається стабільним. Педагоги, які досягли визначних успіхів у педагогічній діяльності, відзначені нагородами міністерства освіти: нагрудним знаком «Відмінник освіти» нагороджені 12 учителів закладу, 3-є педагогів нагороджені нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», 13 – грамотою Міністерства освіти і науки України.

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності проводиться атестація.

В минулому навчальному році атестовано 9 педагогічних працівників із 66, що становить 13,6 % від загальної кількості працюючих вчителів. За результатами атестації встановлено, що 8 педагогів відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 1 вчителю  встановлено вищу категорію, трьом педагогам присвоєно звання «старший учитель». За підсумками атестації 5 вчителів нагороджено грамотами різних рівнів.

З метою забезпечення якісного проведення атестації в комплексі працювала атестаційна комісія у складі 10 осіб.

В ході атестаційного сезону педагогічні працівники були ознайомлені з чинним законодавством з питань атестації, вимогами до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників, розробленими ДОІППО. Кожен учитель працював за індивідуальним планом. Згідно з планом внутрішньошкільного контролю адміністративною радою комплексу вивчено рівень організації освітньо-виховної діяльності кожного вчителя, рівень навчальних досягнень учнів з предметної освіти шляхом відвідування та аналізу уроків, позакласних заходів, зрізів знань, анкетування учнів, членів педагогічного колективу, батьківської громадськості з метою вивчення рівня професійної майстерності та рейтингу кожного педагогічного працівника, який підлягає атестації.

Зважаючи на те, що основне завдання сучасної школи – підвищення якості знань учнів, усвідомлення їх відповідності європейському рівню та розвиток їх інтересу до навчання, адміністрацією щорічно проводиться аналіз якості навчальних досягнень учнів. Так, у 2014 – 2015 – 378 учнів (37,3%) навчалися на достатньому та високому рівнях; 2015 – 2016 – 407 учнів (43,5%); 2016 – 2017 – 434 учні (45,9). Як бачимо, якість навчальних досягнень учнів комплексу за останні три роки дещо підвищилась. Підсумки навчальної діяльності закладу відображені в діаграмі 1.

За підсумками навчання в старшій школі та результатами державної підсумкової атестації троє випускників нашого закладу за високі досягнення в навчанні нагороджені медалями: Ребриста Дар’я та Голякова Анастасія – срібними, Ганзюк Катерина – золотою.

З метою якісної організації і проведення державної підсумкової атестації були проведені інструктивно-методичні наради з вчителями-предметниками та класними керівниками. На засіданнях методичних об’єднань обговорені та затверджені матеріали до державної підсумкової атестації. На батьківських зборах, класних годинах, через інформаційні стенди та куточки «Готуємось до державної підсумкової атестації» здійснено ознайомлення батьків та учнів з особливостями державної підсумкової атестації, інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної освіти. Складено розклад проведення державної підсумкової атестації та графік консультацій, створені шкільна атестаційна та апеляційна комісії.

На виконання наказу управління освіти і науки міської ради від 24.03.2017 № 110а-од «Про порядок закінчення 2016 – 2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах», керуючись «Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ МОНУ № 1547 від 30.12.2014 року), у Комплексі була організована і проведена державна підсумкова атестація учнів 9 класів.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 9 класу атестація проводилася письмово з трьох предметів: української мови, математики та англійської мови.

Якісні показники результатів проведення державної підсумкової атестації та річного оцінювання учнів 9-х класів відображені у діаграмі 2.

Діаграма 2

 

Порівняльний аналіз показав велику розбіжність між результатами річного оцінювання і ДПА з української мови в учнів 9 – В класу (вчитель Степаненко О.П.), з англійської мови в учнів 9 – Б та 9 – В класів (вчителі Сігалова І.А., Лукашевич Т.О.), що свідчить про необ’єктивність оцінювання навчальних досягнень школярів.

Державна підсумкова атестація учнів 11 класу проводилась у формі ЗНО. Одинадцятикласники обрали такі предмети як математика (17 учнів), історія України (28 учнів), біологія (11 учнів), географія (12 учнів), англійська мова (11 учнів), російська мова (1 учень). Якісні показники результатів атестації в порівнянні з річним оцінюванням представлені в діаграмі 3.

Діаграма 3

 

Аналіз підсумків державної підсумкової атестації показує, що значно завищені бали за річне оцінювання з біології та англійської мови (% якості ДПА з біології складає 45,5%, річне оцінювання – 100 %; (% якості ДПА з англійської мови складає 45,5%, річне оцінювання – 72,7 %;). Майже всі учні підтвердили річні бали з української мови.

ДПА з української мови складали 40 учнів. З них:

·        початковий рівень – 0

·        середній рівень – 15

·        достатній – 15

·        високий – 10

28 учнів обрали історію України як предмет для державної підсумкової атестації. З них:

·        початковий рівень – 0

·        середній рівень – 15

·        достатній – 8

·        високий – 5

ДПА з математики складали 17 учнів. З них:

·        початковий рівень – 2

·        середній рівень – 6

·        достатній – 8

·        високий – 1

11 учнів обрали біологію як предмет ДПА. З них:

·        початковий рівень – 0

·        середній рівень – 6

·        достатній – 3

·        високий – 2

ДПА з географії складали 12 учнів. З них:

·        початковий рівень – 0

·        середній рівень – 7

·        достатній – 3

·        високий – 2

11 учнів обрали англійську мову як предмет ДПА. З них:

·        початковий рівень – 2

·        середній рівень – 4

·        достатній – 4

·        високий – 1

ДПА з російської мови обрав1 учень й отримав високі бали.

Отже, найнижчий показник якості знань за результатами ДПА з географії (лише 41,7%), найвищий – з української мови (62,5%).

Зважаючи на вищевикладене вчителям-предметникам слід більше уваги приділяти підготовці учнів до державної підсумкової атестації та, починаючи вже з 10 класу, допомагати майбутнім випускникам зорієнтуватися у виборі предметів для ДПА.

Відомо, що на сучасному етапі завданням навчально-виховного процесу в будь-якому закладі є не просто надання особі певного обсягу знань, умінь і практичних навичок, а розвиток, становлення особистості, формування мотивації до самонавчання та саморозвитку.

Адже за експертними оцінками найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями. Саме для досягнення цієї мети в закладі проводиться робота з обдарованою молоддю. Найпопулярнішим та дієвим методом роботи з виявлення підтримки та розвитку обдарованих дітей є проведення конкурсів та учнівських олімпіад різних рівнів.

Результативною була участь учнів нашого комплексу в ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2016 – 2017 навчальному році.

В міській олімпіаді з російської мови:

·        Голякова Анастасія, учениця 11 – А класу, зайняла 1-е місце (вчитель Кліміна Н.В.);

·        Давидова Анна, учениця 10 – Б класу, зайняла 1-е місце (вчитель Котубей В.Л.);

·        Галачинська Анастасія, учениця 9 – Б класу зайняла 2-е місце (вчитель Скриннік О.В.);

Німецька мова:

·        Логвінов Олексій, учень 8 – Б, класу посів 3-е місце (вчитель Дудіна Н.В.)

В міській олімпіаді з правознавства команда нашої школи посіла 2-е місце. Призові місця отримали такі учні:

·        Кисіль Артем, учень 9 – В класу, посів 3-е місце (вчитель Письменна С.Ю.);

·        Бондарева Дар’я, учениця 10 – А класу, зайняла 3-е місце (вчитель Письменна С.Ю.).

В міській олімпіаді з екології:

·        Бондарева Дар’я, учениця 10 – А класу, зайняла 2-е місце (вчитель Зіміна І.О.)

В міській олімпіаді з географії перемогу здобули:

·        Логвінов Олексій, учень 8 – Б, класу посів 2-е місце (вчитель Бурковська Н.В.);

·        Тіщук Микита, учень 10 – А, 3-є місце (вчитель Бурковська Н.В.)

В міській олімпіаді з історії шкільна команда посіла 6 місце. Призером став:

·        Юзифович Ярослав, учень 11 – А класу, який посів 2 місце (вчитель Письменна С.Ю.).

В міській олімпіаді з інформаційних технологій:

·        Новицький Ростислав, учень 10 – А класу зайняв 1-е місце (вчитель Сьомка І.А.)

В міській олімпіаді з астрономії:

·        Ребриста Дар’я, учениця 11 – А класу посіла 3- місце (вчитель Безьянов О.О.)

Учасниками третього обласного туру стали 4 учнів. Серед них двоє зайняли призові місця (Голякова Анастасія, російська мова – 3 місце; Новицький Ростислав, інформаційні технології – 3 місце).

Серед розмаїття інтелектуальних змагань найбільш вагомим, після Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, є конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів в Малій академії наук. Головна мета цієї роботи – підвищення науковості освіти, формування наукового мислення учнів. Протягом минулого навчального року двоє учнів Юзифович Я. та Голякова А. брали участь у конкурсі-захисті наукових робіт під керівництвом вчителя історії Письменної С.Ю.

Конкурсна діяльність також відкриває широкі можливості для виявлення індивідуальних здібностей, знань, умінь і навичок. Тож учні нашого комплексу є постійними учасниками різноманітних конкурсів та турнірів. Високі результати наші учні показали на Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок» (координатор Бондарь Н.П.), в якому брали участь 179 учнів (з них:101 учень отримав золотий сертифікат, 30 учнів – срібний). У Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня» (координатор Безьянов О.О.) брали участь 27 учнів (з них: 2 учнів отримали відмінний результат, 10 учнів – добрий). Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (Богословська О.А.) – 55 учасників (з них добрий результат показали 4 учні), Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» (Крилова Ю.О.) зібрала 12 учасників, Всеукраїнський учнівський конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова» (Письменна С.Ю.) – 35 учасників, Всеукраїнська гра з англійської мови «Puzzle» (Сігалова І.А.) – 19 учасників (з них: 1 учень посів І місце на всеукраїнському рівні, 2-є учнів – на обласному; ІІ місце на обласному рівні зайняли – 2-є учнів, ІІІ місце на обласному рівні зайняли 3 учні).

Науково-методична робота з педагогічними працівниками у 2016 – 2017 навчальному році була спрямована на підвищення фахового рівня вчителів. Педагоги закладу брали активну участь у розвиненні таких проектів:

В закладі створено систему популяризації педагогічного досвіду: діє віртуальний методичний кабінет на сайті закладу, розміщено інформацію на стендах в учительській кімнаті, що дає можливість педагогам ознайомитися та використовувати досвід педагогів-колег у свої роботі. В лютому 2017 в рамках творчого звіту вчителів, які атестувалися, проведено «Галерею відкритих уроків», виставку педагогічної майстерності «Творча лабораторія уроку», панораму педагогічних ідей в рамках проведення предметних тижнів.

Так, протягом 2016 – 2017 навчального року були проведені такі предметні тижні: тиждень, присвячений 160-річчю з дня народження І. Франка, тиждень географії та економіки, фінансової грамотності, тиждень англійської мови, правознавства.

У вересні було проведено тиждень, присвячений160-річчю з дня народження І. Франка. Вчителі української мови і літератури підготували і провели багато різноманітних заходів. Учні 5-х класів інсценували уривки з казки І. Я. Франка «Фарбований лис», демонстрували ілюстрації до твору, складали власне продовження історії про Фарбованого Лиса. Для учнів 6-х класів було проведено гру-подорож «Життєві стежки І. Я. Франка», літературну вікторину, яка була присвячена казкам І. Я. Франка, конкурс на кращого декламатора віршів І. Я . Франка. Учні 7-х класів, вивчаючи за програмою повість І. Я. Франка «Захар Беркут», приділили велику увагу дослідницькій роботі і змогли через характеристику свого улюбленого героя відстежити картини героїчної боротьби тухольців проти монгольської навали. У 8-х класах проведено захід «Сьогодні, мов зоря, він сяє Україні», присвячений життю і творчості видатного діяча, письменника, ученого, перекладача. Дев’ятикласники створили альбом «Життя і творчість в портретах, ілюстраціях, документах». Для учнів 10-х класів проведено усний журнал за творчістю І. Я. Франка «Я понесу тебе в душі на дні…», побудований на аналізі збірки І. Я. Франка «Зів’яле листя».

З метою розвитку пізнавального інтересу до географії як науки, розширення географічного світогляду учнів наприкінці жовтня Бурковська Н.В. провела тиждень географії та економіки. До уваги учнів були представлені вікторини, кросворди, цікаві повідомлення, конкурс стіннівок для 6 – 7 класів на тему «Цікава географія», для 8 – 9 класів – «Природні чудеса України»; для 10 – 11 класів «Географія української діаспори». Також в кабінеті географії відбулася виставка географічної літератури «Пізнаємо світ разом». Для 6 – 8 класів було організовано аукціон географічних знань «Географічні рекорди». Учні 10-х класів взяли участь у конкурсі-презентації «Географія і моє майбутнє». В старших класах було проведено географічну вікторину «Країни світу».

З 14.11.16 – 18.11.16 учителями англійської мови було проведено тиждень англійської мови. В рамках тижня пройшов конкурс стіннівок, метою заходу було навчити учнів створювати презентації та формувати вміння захищати свої роботи, використовуючи вивчений лексичний матеріал в усному мовленні (вчитель Лукашевич Т.О.). Для учнів 7 – 8 класів було підготовлено віртуальну подорож Лондоном (вчитель Демішева А.А.). Учні 5 – 6 класів брали участь в усному журналі «Цікаві факти з життя королеви» (вчитель Сігалова І.А.). Пугач Т.О. залучила учнів 2 – 4 класів до участі у конкурсі «Хто більше вивчив віршів». Учням старшої школи було запропоновано написати есе на тему «Чому важливо знати англійську мову» (вчителі Демішева А.А., Павленко О.Ф.). Для дев’ятих класів проведено інтелектуальну гру на тему «Королівська сім’я».

З 27 березня по 2 квітня, у рамках Global Money Week (Всесвітнього тижня грошей) на базі закладу проходили заходи з фінансової просвіти серед учнів 5 – 10 класів. Учні 5 – 8 класів брали участь у конкурсі малюнків «Будуємо багату Україну». Учні показали своє розуміння що таке оподатковування, чому і за що в державі сплачуються податки, яка мета сплати податків. Учитель географії та економіки, Бурковська Н.В. запропонувала учням 9-10 класів конкурс бізнес-ідей. Команди показали знання фінансової грамоти, отримали корисну інформацію про грамотне складання бізнес-плану, що в подальшому допоможе уникнути помилок. Наприкінці тижня було підведено підсумки конкурсів та нагороджено переможців.

Методичні доробки вчителів комплексу представлені на сайті журналу «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» у рубриці «Форум педагогічних ідей «Урок». За свої публікації Солод Д.В., вчитель фізичної культури, Бурковська Н.В., вчитель географії, отримали сертифікат з відзнакою «Вибір редакції».

·        Солод Д.В., учитель фізичної культури, публікація «Розробка уроку «Подорож на острови» з плавання в 5-му класі. у журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» у рубриці «Форум педагогічних ідей «Урок». Отримала сертифікат з відзнакою «Вибір редакції». Жовтень 2016 рік.

·        Коломоєць В.С., учитель початкових класів, публікація «Правила особистої гігієни. Догляд за руками. Практична робота. Як правильно мити руки» з основ здоров’я в 1-му класі у журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» у рубриці «Форум педагогічних ідей «Урок». Листопад 2016 рік.

·        Мельник О.Г., учитель початкових класів, публікація «Розробка уроку «Зима-красуня» з літературного читання в 3-му класі» у журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» у рубриці «Форум педагогічних ідей «Урок». Листопад 2016 рік.

·        Кучер О.М., учитель початкових класів, публікація «Розробка уроку «Прикметники-синоніми й прикметники-антоніми»
з української мови в 4-му класі» у журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» у рубриці «Форум педагогічних ідей «Урок». Листопад 2016 рік.

·        Бондарь Н.П. Збагачення залізної руди та рудних відходів шляхом перетворення гематиту в магнетит у відновлювальному середовищі (молекулярний водень, синтез-газ). // Збагачення корисних копалин. – 2016., №64 (105), с.92-97.

·        Бондарь Н.П. Применение мониторинговых исследований для выявления одаренных детей. // ДОИППО. – 2016.

·        Бондарь Н.П. Навчально-дослідницька робота експериментального характеру «Дослідження мікрооб’єктів за допомогою мікроскопів». // Збірник МАН. – 2016.

·        Бурковська Н.В. Публікація в журналі «Краєзнавство. Географія. Туризм» позакласний захід з географії «Забруднення Світового океану сміттям». Листопад 2016.

·        Гайсенюк Л.П. Публікація сценарію позакласного заходу «Ми маленькі козачата» на сайті http://metodportal.com/в рубриці «Позакласні заходи».

Вчитель фізики, Бондарь Н.П., за результатами конкурсного відбору отримала можливість в грудні 2016 року пройти стажування на базі лабораторії МАН та брала участь у ІV Науковій школі з фізики на базі європейського центру ядерних досліджень «CERN» у м. Женева (Швейцарія). Також Наталія Петрівна у 2017 році брала участь у Всеукраїнському інтернет-конкурсі «Учитель року» за версією науково-популярного природничого журналу «Колосок» і посіла почесне 6-е місце.

Для налагодження співпраці, обміну професійним досвідом, висвітлення стану і перспектив розвитку науки і освіти у грудні 2016 року заклад брав участь у Міжнародному форумі «Сучасний стан науки і освіти в Україні» і був нагороджений золотою медаллю.

В цілому можна сказати, що навчально-виховна робота проводилася на задовільному рівні. Але є певні недоліки:

  • активність вчителів щодо презентації власного досвіду у фахових виданнях власних методичних матеріалів залишається низькою;
  • потребує покращення робота щодо залучення вчителів до результативної участі у конкурсах професійної майстерності, підготовці матеріалів власного педагогічного досвіду;
  • вчителі недостатньо використовують можливості інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення фахової майстерності та на уроках;
  • не всі вчителі залучають дітей для участі в олімпіадах, конкурсах, написанню наукових робіт в МАН;
  • потребує покращення методика підготовки старшокласників до складання ДПА у формі ЗНО.