Сторінка заступника директора з НВР

Аналіз  освітньої  та методичної роботи

за 2016-2017 навчальний рік

 

        Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти, та планом роботи на 2016/2017 навчальний рік, колектив закладу впродовж навчального року зосередив  увагу на пошуку оптимальних способів  навчання та виховання дітей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних  передумов для досягнення кожним дошкільником реально  можливого для нього в даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами. 

Заклад працює за Базовим компонентом, програмою розвитку дитини

дошкільного віку «Українське дошкілля», використовує традиційні методики

та інноваційні технології, елементи технології саморозвитку М.Монтессорі, пошуково – дослідницьку діяльність, вивчає навчально-розвиваючий комплекс методичних розробок «Числа та їх таємниці» навчальної серії «Освітня мнемотехніка» Чепурного Г.А.

 

2016 – 2017

1.     Кількість педагогічних працівників:

11

2.     Освітній рівень

 

     з вищою освітою:

6

                  незакінченою вищою:

                  з середньою спеціальною:   

4

                  навчаються

1

   

3.     Кваліфікаційний рівень:

 

    вища категорія:

1

    І категорія:

2

    ІІ категорія:

1

    спеціаліст:

6

    вихователь-методист:

1

4.     Сумісники:  

2

5.     Пенсіонери:

7

6.     Стаж роботи:

 

·       до 3 років:

1

·       від 3 до 10:

-

·       від 10 до 20:

2

·       понад 20:

8

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це дає можливість забезпечити особистісно-орієнтований підхід до організації життєдіяльності дітей, їх ранню розвинутість, креативність, самостійність, незалежність,самодостатність.

Атестація педагогічних працівників у  дошкільному закладі проводилась відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року     № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 - 18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному відділенні складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах при ДОІППО: заступник директора Сокольцова Н.А.,вихователі Мякота В.Ф.,Гордієнко Н.В..

При формуванні програмно-методичного забезпечення освітнього процесу в 2016-2017 н.р. дошкільний заклад керувався Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в  дошкільних навчальних закладах у 2016 - 2017 навчальному році, що розміщений на сайтах Міністерства освіти (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua). Педагогічні працівники протягом року відстежували оперативну інформацію про нові програми, посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством для застосування в освітній роботі з дітьми, публікації у фахових періодичних виданнях та на зазначених вище сайтах.

Особлива увага в дошкільному відділенні приділяється самоосвіті працівників. Педагогічна освіта здійснюється різнобічно, навчання (Дніпропетровський педагогічний коледж імені Олеся Гончара  - Тураходжаєва Ю.О. ), проходження курсів кваліфікації, участь у тренінгах особистісного зростання, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури, публікацій періодичних видань. Педагогічні працівники відвідують різні методичні заходи міста згідно наказу по НВК «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами». Педагоги дошкільного навчального закладу використовують як традиційні, так і новітні інтерактивні методи й прийоми, впроваджують у практику сучасні наукові досягнення, інноваційні технології педагогіки, творчо підходять до реалізації освітніх завдань.

 З метою підвищення ефективності самоосвіти педагогів  продовжувалось впровадження в практику роботи педагогів ведення зошита з самоосвіти, формування власного  « Портфоліо педагога»; вивчення кращого  педагогічного досвіду з актуальних проблем дошкільної освіти засобами Інтернет-ресурсів.

           Щоб грамотно впливати на підвищення якості дошкільної освіти в установі, оптимально і ефективно вирішувати  проблемні та перспективні питання в діяльності навчального закладу проводилась діагностика педагогів.

           Діагностування педагогічних здібностей показало, що високий рівень мають 67% педагогів, достатній – 33%. Також виявлені проблеми та кроки до позитивного вдосконалення, щодо практичного застосування отриманих вихователями  знань в освітньо-виховному процесі: не досягнуто збалансованості інтелектуального з моральним,  фізичним, емоційним, соціальним та вольовим розвитком кожної дитини. Потребує вдосконалення робота по забезпеченню наступності в навчанні та вихованні дітей в умовах безперервної  освіти, забезпеченню міцних базових знань.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів  виявив існуючі проблеми і недоліки:

  • недостатньо забезпечується режим самоуправління і співуправління, який необхідно вирішити шляхом впровадження елементів особистісно-орієнтованого контролю;
  • залишається недостатньо реалізованим  питання  зміцнення здоров’я вихованців, формування у дітей бази знань і практичних навичок здорового способу життя, гігієнічної культури;
  • велику увагу потрібно приділяти екологічному вихованню;
  • потребує вдосконалення контроль за станом розвитку зв’язного комунікативного мовлення дошкільників;
  •  виникла необхідність комплексно вирішувати завдання з патріотичного виховання дошкільників з урахуванням  значущості ознайомлення дітей з історією і сучасністю рідної країни,  суспільними явищами сьогодення.

       Для оволодіння теоретичними і практичними навичками, для покращення  професійного рівня  вихователів  дошкільного закладу були підготовлені методичні об’єднання на теми:

-         «Розвиток мовлення та формування здібностей до наочного моделювання засобами художньої літератури»;

-         «Сенсорне виховання дітей раннього віку – базова компетентність гармонійно розвиненої особистості»;

-         «Пошуково-дослідницька діяльність як засіб стимулювання пізнавальної активності дітей»;

-         «Розвиток творчих здібностей дітей засобами образотворчого мистецтва».

     До кожного методоб’єднання, для обміну досвідом,  вихователі всіх груп готували  відкриті  заняття, використовуючи  інформаційно-комунікаційні  технології.

Для  вивчення питання комунікативної компетентності педагогів протягом  2016-2017 навчального року, проведено семінар-практикум «Спілкування педагогів з дітьми». 

        Щоб виховувати у дітей основи економічної культури був проведений  проблемний семінар «Впровадження в освітній процес програми соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку».

   Протягом навчального року було проведено педагогічні ради:

·         Шляхи організації навчально-виховного процесу, спрямованого на всебічний розвиток особистості дитини;

·         Українське народознавство – найвища засада духовного і фізичного розвитку дітей;

·        Формування економічної грамотності дітей дошкільного віку;

·        Підсумки  роботи  у 2016-2017 навчальному році.

    На них були обговорені актуальні питання дошкільного виховання, пов’язані з виконанням пріоритетних завдань, визначених річним планом роботи.

 Вдосконалення педагогічної майстерності, розширення та поглиблення знань педагогів протягом  2016-2017 н.р. відбувалося:

1.      Через самоосвіту, участь в роботі  методоб’єднання вихователів, музичних керівників та інструкторів з фізичної культури.

2.     Систематична робота з постпрофесійної освіти педагогів здійснюється в логічній послідовності через проведення консультацій, педгодин, педрад, семінарів, практикумів.

3.     З метою демонстрації досвіду роботи з дітьми  протягом року проводилися колективні перегляди, відкриті заняття .

4.     Завідувач, вихователь-методист відвідували семінари, які проводились на базі закладів міста.

5.     Для самоосвіти педагогів систематично поповнюється бібліотека дошкільного закладу методичними рекомендаціями, періодичними виданнями.

6.     Згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників установ освіти в 2017 році в черговому циклі атестації згідно графіку атестації атестувалися педагоги

-вихователь Мякота В.Ф.  -8 т.р.;

-вихователь Галаган  В.О.-8 т.р.;

-вихователь Коваль М.А.. – «спеціаліст першої категорії».

Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію основної мети: формування професійної мобільності педагогічних працівників в умовах упровадження Державного стандарту дошкільної освіти та реалізації  Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021р.

Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи, які перш за все вчили вихователів організовувати самостійну пошукову роботу в мікрогрупах з метою розв’язання певної проблеми, відкрито обмінюватися думками, діяти разом, поважати та прислухатися до думки інших, аналізувати конкретні ситуації, приймати необхідні рішення.

          Про  результативність  методичної роботи свідчить проведене анкетування серед педагогів, яке дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу в цілому до проблем та перспективи розвитку НВК в інноваційному режимі. Усі педагоги відмітили позитивні зміни в змісті, взаєминах, способах взаємодії з дітьми. Змінилось ставлення педагогів, у першу чергу, до себе та до своїх можливостей і пріоритетів, з’явилися умови для ініціативи та творчості. В результаті цієї роботи педагоги зрозуміли можливість закладення основ компетентності дитини, формування шкільної зрілості, потреби в заміні кількісних показників розвитку дитини – дошкільника на якісні. Сформувалися мотиви до самоосвіти, підвищився рівень психологічної компетентності педагогів щодо змісту складових програми.

 За результатами вивчення освітньо - виховного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснювався за допомогою різних видів контролю, а саме: спостереження за діяльністю педагогів, анкетування педагогів та батьків, аналізу відкритих занять, аналізу стану фізичного та психічного здоров’я дітей.

 

Моніторинг рівня засвоєння вимог програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу за результатами вихідної  діагностики можна зробити висновок про виконання педагогами державного стандарту з дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Ураїнське дошкілля»:

 

 Результати моніторингу

якості засвоєння програми  розвитку дитини дошкільного віку

 «Українське дошкілля».

 

 

Розділ програми

(лінії розвитку)

Успішність засвоєння програми ( %)

Середній показпоканик по ДВ

Група  раннього віку

молодша

Середня

Старша 1

Старша 2

 

 

1

Фізичний

80

84

95

92

96

 

89

2

Соціально-моральний

81

86

86

83

94

 

87

3

Емоційно-ціннісний

98

92

85

96

98

 

94

4

Пізнавальний

85

94

86

87

96

 

89

5

Мовленнєвий

88

87

88

88

89

 

88

6

Художньо-естетичний

90

94

90

92

98

 

93

7

Креативний

92

96

86

92

98

 

92

Рівень виконання БКДО

89%

90%

88%

90,5%

95%

 

90 %


Результати свідчать про те, що програма на 90% успішно засвоєна,  що вказує на ефективність освітньо-виховного процесу в закладі. Позитивну динаміку відзначено у 69 дітей, які поліпшили результати,  це 54 % від загальної кількості дітей. Стабільну динаміку, вікового розвитку показали 58 дітей (46%). Зворотня  динаміка не виявлена у жодної дитини. Є проблеми в питаннях сенсорно-пізнавального розвитку,  розвитку зв’язного мовлення. Не використано повністю потенціал щодо формування  знань  з освітньої лінії «Дитина у світі культури»

Діти  на достатньому рівні володіють загальнонавчальними вміннями та навичками, вміють узагальнювати, аналізувати, порівнювати, дотримуються етичних норм спілкування з однолітками та дорослими, володіють умінням вести діалог, спільно діяти, виконувати вказівки дорослого, контролювати себе.  Випускники дошкільного закладу мають достатній рівень розвитку емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони розуміють свій емоційний стан, адекватно реагують на різні життєві ситуації.

Позитивним результатам  сприяла реалізація основних завдань з питань наступності та співпраця з педагогами НВК № 36 (консультації, практичні семінари та тренінги), спрямовані на надання педагогам конкретних знань та навичок в роботі з дошкільниками по підвищенню мотивації, поглиблення  роботи з формування готовності дітей до шкільного навчання. 10 % дітей умовно готові – це пояснюється низкою причин: ослаблений стан фізичного здоров’я; не регулярне відвідування дітьми дошкільного закладу, недостатній рівень соціальної зрілості;  ігровий домінуючий мотив діяльності,  слабо розвинена довільна регуляція діяльності;   підвищений рівень тривожності тощо.

Психолого-педагогічний супровід розвитку дошкільників здійснювався  під керівництвом практичного психолога Гордієнко Н.В. В рамках консульта

тивної роботи, протягом року до практичного психолога зверталися батьки та педагоги з питань навчання, виховання та розвитку дітей.

Робота  була спрямована на ознайомлення з методами визначення шкільної зрілості дітей та засобами її формування; обговорення можливих труднощів шкільного навчання та спільний пошук методів їх попередження. На кожну дитину заведено індивідуальну теку, де формується банк даних про розвиток дитячої особистості і зберігаються всі результати діагностування та спостереження.

Особливу увагу приділяли педагоги одному з важливих напрямків патріотичного виховання – залученню дітей до народознавства –  вивчення культури, звичаїв рідного народу шляхом ознайомлення з характерними ознаками побуту українців (житло, одяг, предмети побуту, народна іграшка), народних  ремесел (гончарство, вишивка, килимарство, лозоплетіння тощо), символів (верба і калина, вінок, рушник).

Іншим важливим аспектом формування національно-самосвідомої особистості, є виховання поваги та любові до державної мови. Володіння українською мовою та користування нею повинно стати пріоритетними у виховній роботі з дітьми. Мовне середовище повинно впливати на формування громадянина, патріота України.

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей.

 Дошкільний заклад  працює за художньо-естетичним  напрямом, в закладі функціонує гурток паперопластики «Веселка», керівник гуртка- Шмуригіна В.М.

26 квітня дошкільне відділення спільно із  КДНЗ№3 приймав участь  у  І турі  міського фестивалю «З Україною в серці», в якому була представлена Вінницька область. 

Екологічна ситуація в нашій країні визначає, що серед багатьох напрямів

навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку екологічне виховання

набуває більшої актуальності.

Сучасна екологічна освіта спрямована на майбутнє. Вона спирається на ідеї гармонії природи та людини, сприяє формуванню духовної, моральної, екологічно освіченої особистості, створенню умов для розвитку.

Підґрунтям екологічної освіти є життєва потреба дотримуватися законів природи, розуміти й беззаперечно сприймати вимоги та обмеження, які ви-значаються ними в сферах життєдіяльності людини.

Основою формування свідомого ставлення до природи є знання про неї.

Ознайомлення дітей дошкільного віку зі світом природи  вирішує одне з головних завдань: допомогає  дитині усвідомити себе активним суб'єктом природи, суб'єктом світу, у якому дитина живе.

Серед багатьох напрямів ознайомлення дошкільнят із природою важливим

є формування в дитини цілісної картини навколишнього світу. Відбувається засвоєння малюками системи знань природи про існуючі в ній зв'язки й залежності, формування екологічних уявлень, ціннісних основ ставлення до світу, усвідомлення впливу діяльності людини на природу. На основі цих знань виховуюється  гуманне спілкування з природою.

В екологічному вихованні дітей педагоги віддавали перевагу багаторазовому спостереженню за об'єктами природи, експериментально-пошуковій діяльності, обміркуванню побаченого, відображенню своїх відчуттів у різних видах діяльності, моделюванню явищ природи тощо.

Педагогічний колектив ДВ НВК №36 послідовно втілює у життя державну політику в галузі освіти. Поряд з пріоритетними напрямками виховної та освітньої діяльності в минулому році були і здоров’язберігаючі аспекти. У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх вихователів та спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, яка допомагає у реалізації медико-педагогічного супроводу дітей. У закладі створена система оздоровчих та фізкультурних заходів, яка реалізується з урахуванням стану здоров’я вихованців.

З метою зміцнення та збереження фізичного, психічного і духовного здоров'я вихованців, формування фізичних вмінь та навичок, виховання стійкого інтересу до рухової активності колектив дошкільного закладу проводив відповідну роботу з питань пошуку оптимальних шляхів фізичного розвитку та медичного обслуговування дошкільнят. Весь фізкультурно-оздоровчий режим у ДВ спрямований на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури  взагалі, ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя. У травні 2017р. діти старшої групи під керівництвом інструктора з фізичної культури Коваль М.А.. приймали участь у конкурсних змаганнях «Веселі шашки».

 Старшою сестрою медичною Зубко І.С.  на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. За результатами моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 67% до 80%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах (139-157 уд/хв). Контролювалась якість проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності. Батьки постійно отримували інформацію щодо проведення оздоровчої роботи в ДВ(стенди: аналіз захворюваності, план оздоровчої роботи, екран оздоровчих заходів). 

Порівняльний аналіз  стану  захворюваності дітей

рік

Загальна кількість дітей

Травматизм

Захворюваність

за рік

Кількість застудних захворювань

Кількість інфекційних захворювань

Кількість кишкових інфекцій

Інші захворювання

2013

128

-

3,9

д/дня

60

( 47%)

7

(5%)

-

7

( 5%)

2014

124

-

6,5

д/дня

107

( 186%)

10

 ( 8%)

2

(1,6%)

7

(5 %)

2015

127

-

9,3

 

105

( 82%)

59

( 46%)

2

( 1,5%)

19

( 15%)

2016

111

-

15,4 д/дня

162

(135%)

9

(7%)

1

(0,83%)

14

(12%)

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведені статистичні дані свідчать про позитивну стабільну динаміку захворюваності на одну дитину. Проблемою залишається захворюваність кишковими інфекціями після вихідних днів і свят.  Медичним працівником закладу здійснюється системний моніторинг захворюваності дітей, системна робота з профілактики захворюваності. Медичний персонал співпрацює зі спеціалістами дитячої  поліклініки з питань медичного огляду дітей та з виконання плану профілактичних щеплень. Щеплення плануються на рік та на місяць, згідно віку дітей лікарем-педіатром. Сестра медична старша ознайомлює батьків з видом щеплення, ускладненнями та післявакцинальними реакціями, про що батьки дають особисту згоду.

          Організація харчування здійснюється відповідно до чинного законодавства, призначено відповідальних осіб, створена рада по організації харчування до якої входять представники профспілкового комітету. Працівники закладу знайомі з нормативними документами щодо організації харчування дітей.

        Основними принципами організації харчування в дошкільному закладі є: адекватна енергетична цінність раціонів відповідно до енерговитрат дітей; збалансованість та максимальна різноманітність раціону; адекватна технологічна та кулінарна обробка продуктів та страв, що забезпечує смакові якості та збереження вихідної харчової цінності; забезпечення санітарно-гігієнічних норм.

         В закладі організовано 3-разове харчування. Режим харчування є доцільним, враховує  фізіологічні особливості дітей раннього і дошкільного віку.

       По формі ведеться вся необхідна документація по контролю за харчуванням дітей. На всі страви, які готуються згідно меню є технологічні картки. Дозвіл на реалізацію готової продукції надається старшою медичною сестрою після бракеражу, відбору добової проби та відповідного оформлення бракеражного журналу.

        Щоденні меню в закладі складаються на основі 10-денного циклічного меню, узгодженого з міською СЕС. Аналіз щоденних меню свідчить про застосування в харчуванні дітей широкого асортименту продуктів, що дозволяє готувати різноманітні страви: м’ясні, рибні, молочні, овочеві, сирні та ін.

        Згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах сніданки дітей насичені, за калорійністю складають приблизно 25% денного раціону (включають молочні, м’ясні страви).

        Смакові якості страв високі, витримується технологія їх приготування. Кухарі забезпечені добіркою «Меню одного дня», знають технологію приготування страв, температурні режими обробки продуктів. Залишків їжі на тарілочках після прийому їжі майже не залишається.

        Вага порцій відповідає нормативній.

        Проблемним питанням є  невиконання норм по молоку, молочнокислим продуктам, кисломолочному та твердому сиру, недостатньо розширено асортимент страв з м`яса, фруктів та овочів.

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, Закону України «Про дошкільну освіту» робота дошкільного відділення  з сім'єю та школою ведеться з урахуванням побажань батьків та рівень їх педагогічної обізнаності, що сприяє підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків.

        Для зворотнього зв'язку педагогічний колектив використовує такий вид роботи як анкетування, тестування з загальних питань, та питань, пов'язаних з навчально-виховним процесом, діагностуванням сім'ї. Анкети обробляються, аналізуються і робляться висновки, розробляються пам'ятки, рекомендації спеціалістів з актуальних питань. Тематика консультацій для батьків різнопланова, цікава, естетично оформлена, змінюється  і поповнюється відповідно до річного плану та за запитом батьків.

         Для батьків дітей старшого віку тематика батьківських зборів розрахована на розвиток особистості старших дошкільників, їх творчих здібностей, підготовки до школи.  Батьки приймають активну участь у підготовці до нового навчального року, здійснюють матеріальну допомогу в придбанні іграшок, підготовці  роздаткового матеріалу, дидактичних ігор, оформлені груп, ігрових майданчиків та території дошкільного закладу.

        В дошкільному відділені  обраний батьківський комітет, який приймає активну участь в роботі закладу і житті дошкільників. В наявності є протоколи засідань батьківського комітету.

Сумісно з адміністрацією та вчителями початкової ланки в грудні проведені в дошкільному закладі батьківські збори для батьків, діти яких йдуть до першого класу. Для ознайомлення дітей з школою були проведені екскурсії до бібліотеки школи, відвідування Свят першого дзвоника та Свята «Букварика», Свята «Останнього дзвоника», також в спортивному залі школи  проводились спортивні змагання: у жовтні - «Веселі старти» між дітьми першого класу та старшої групи дошкільного закладу:  «Моя спортивна сім’я» з дітьми  старшої групи.

Упродовж  року значна увага приділялася темі ОБЖД: відпрацьовувались дії в створених ситуаціях, сюжетно-рольові ігри, розглядались художні твори, переглядались мультфільми, була організована виставка дитячих малюнків з протипожежної тематики та правил дорожнього руху, з дітьми старшої групи провели  екскурсію до пожежної частини. Підсумком роботи з безпеки життєдіяльності дітей було проведення «Тижня безпеки дитини» (квітень, 2017), в ході якого організовані проведення занять та об’єктові тренування з Цивільного Захисту як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.  

Річний план за 2016 – 2017 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Проте в організації освітньо – виховного процесу в 2017-2018 навчальному році залишаються актуальними питанняи щодо забезпечення системи роботи з безпеки життєдіяльності, охорони життя і  збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, систематизації і поглиблення знань педагогів з питань використання інтегрованих занять в дошкільному закладі, розширення змістовного компоненту виховної роботи з дітьми раннього віку.

Необхідно продовжувати роботу по забезпеченню реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, розробки і  впровадження оптимальних технологій виховання та навчання, нових підходів до змісту пропонованих дошкільникам знань, які включають її особистий, індивідуальний досвід взаємодії з навколишнім світом та результати попереднього навчання і виховання.

Залишаються проблемними питання організації тісної взаємодії сім'ї та ДВ в компетентнісному становленні особистості дитини, удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.

Річний план роботи дошкільного закладу складено на основі глибокого аналізу, зробленого за минулий рік; комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їх кваліфікацію, творчі здібності, можливості,  запити, побажання, зауваження.

  

        Щорічно у травні місяці проводиться анкетування педагогічних працівників щодо планування роботи ДВ «Аналіз, завдання, перспективи». Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року.

 

Пріоритетні завдання діяльності  колективу

на 2017 - 2018  навчальний рік.  

 

1.     Продовжувати роботу по організації сучасного освітнього середовища дошкільного закладу, сприятливого  для формування гармонійно-розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих по треб кожної дитини.

 

 

2.    Реалізовувати завдання виховання у дітей любові до України, формування рис громадянина української держави,  шанобливого ставлення до національних цінностей українського народу, сприяти формуванню у вихованців навичок спілкування рідною  мовою, ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими людьми.

 

 

3.    Забезпечувати наступність між дошкільним закладом та початковою школою для гармонійного входження дошкільників до шкільного життя.

 

 

4.    Підвищувати  якість  дошкільної  освіти шляхом удосконалення системи професійного росту педагогічних кадрів, рівня психолого-педагогічної культури, професійної майстерності та комп’ютерної грамотності на ІІІ етапі роботи над  обласною  науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспіль