Управління

 

Основні принципи управління

Навчально-виховний комплекс працює над науково-методичними проектами:

 

 області: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

(2016 – 2021 роки);


 


міста: «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства»;


 


школи: «Забезпечення умов для самореалізації особистісного потенціалу учнів в умовах розбудови громадянського суспільства»:

·        підвищення якості освіти через забезпечення індивідуальної зони творчого розвитку;

·        формування свідомого громадянина, патріота рідної землі, носія народних традицій.


 


 

Завдання НВК № 36 на 2017-2018 навчальний рік 

 

1.     Спрямувати в 2017 2018 навчальному році роботу школи на подальше вивчення і творче впровадження науково-педагогічного проекту: «Забезпечення умов для самореалізації особистісного потенціалу учнів в умовах розбудови громадянського суспільства».

2.     Систематично підвищувати науковий рівень викладання основ наук з використанням ефективних освітніх технологій.

3.     Посилити відповідальність кожного вчителя за якість навчання і виховання, об'єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.     Продовжити системну роботу колективу щодо забезпечення наступності в навчанні між початковою і середньою, середньою і старшою школою.

5.     Продовжувати пошук і впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими і здібними учнями.

6.     Посилити відповідальність кожного вчителя за підготовку, участь і результативність участі школярів в предметних олімпіадах, творчих конкурсах різних рівнів і напрямків.

7.     Продовжити роботу щодо удосконалення, пошуку і творчого впровадження нових форм і методів роботи шкільних методичних об’єднань.

8.     Продовжити самоосвіту педагогів шляхом систематичної участі кожного вчителя у колективних формах методичної роботи.

9.     Активізувати використання комп'ютерних технологій на уроках і в позаурочний час.

10.    Урізноманітнювати форми й методи національно-патріотичного виховання учнів, розвиваючи творчу активність щодо розуміння загальної картини світу органічної єдності людини, природи й суспільства, нерозривності й наступності часу і поколінь.

11.   Посилити внутрішньо шкільний контроль за системним підходом до організації виховного процесу; удосконалювати керівництво роботою класних керівників, керівників гуртків. 

 

Програма розвитку

 

Програма розвитку – це система діяльності з чітко визначеними цілями, завданнями, прогнозованими результатами, збалансована із кадровими та іншими умовами, наявними ресурсами і невикористаними резервами.

Програма розвитку школи відрізняється від традиційного стратегічного плану тим, що:

·        програми розвитку спрямовані на прогнозування змін, оновлення діяльності закладу освіти та вироблення стратегії розвитку. Плани спрямовані на забезпечення оптимального функціонування закладу освіти;

·        програми розвитку мають яскраве інноваційне спрямування, забезпечують системність процесів упровадження нововведень. Плани реалізують етапність розв'язування актуальних проблем, виконання соціального замовлення на освіту;

·        програми розвитку працюють на місію школи, створюють імідж закладу. Плани забезпечують виконання та узгодження завдань вищих органів управління освітою та внутрішньошкільних.

Умови реалізації концепції – Системний підхід до будь-якої діяльності – необхідна умова її ефективності. Для того щоб системно керувати педагогічним процесом, потрібно сприймати його як систему, тобто визначати взаємопов'язані складові.

Основними умовами успішної реалізації концепції є:

·        Створення збагаченого, освітнього іннова­ційного середовища як сукупності умов, які
сприятимуть:

 розвитку особистості дитини; педагогічній майстерності вчителя; виявленню нових підходів до реалізації  процесу навчання, наукового насичення, інформаційного забезпечення;

модернізації форм, методів і засобів навчально-виховного процесу;

реалізації на практиці педагогіки співробітництва, педагогічної гармоні.

·        Розвиток цілісної системи навчання і виховання, що забезпечить формування інтелекту кожної дитини та глобально самосвідому освіченість нації, її фізичне і духовне здоров'я.